Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
114 postów 163 komentarze

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI – Uniwersytet Śląski w Katowicach (1)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Informacje świadczące o niskim stopniu przestrzegania prawa w uczelniach wyższych

W szeregu części publikuję okresy zajmowania stanowisk kierowniczych w polskich uczelniach wyższych świadczące o bardzo powszechnym łamaniu prawa wśród akademików. Niektóre dane zaczynają się w latach `50-tych i obrazują tę sytuację do dziś. Chcę w ten sposób wykazać istnienie bardzo szkodliwego obyczaju akademickiego, który należy do jednej z przyczyn słabej kondycji polskiej nauki i całego kraju. Zajmowanie stanowisk w sposób przewlekły uniemożliwia zaistnienie w nauce wielu zdolnym ludziom i czyni ją strukturą koteryjną. W mojej ocenie dane są porażające, dużej części brakuje, ale te które udało mi się zgromadzić świadczą bardzo niedobrze o sytuacji w uczelniach wyższych. Warto zauważyć, że takie podejście wymaga tworzenia hermetycznych układów niedostępnych dla ludzi spoza nich, pozwala na przydzielanie stanowisk i pieniędzy na badania w sposób nieobiektywny. Umożliwia zatrudnianie ludzi przychylnych, pozwalających na umacnianie tej sytuacji, ale mało zdolnych i równocześnie pozbywanie się tych, których bunt jest wołaniem o naprawę sytuacji. Decydowanie o tym, kto ma uzyskać tytuły naukowe niezależnie od talentu, ale zależnie od decyzji grupy trzymającej władzę. Sytuacja jest bardzo niedobra i wynika z nieodróżnienia twórczego naukowca od mało zdolnego urzędnika, który potrzebę samorealizacji przenosi na uzyskiwanie tytułów i stanowisk, w efekcie uzależniając naukowca od swojej władzy. Nauka w ten sposób schodzi na dalszy plan, a instytucja naukowa staje się miejscem kreowania osobistych karier.

 

To, co w istocie proponuję Czytelnikom, to dobranie się do rdzenia polskiej państwowości, który jak wynika z moich badań nad akademikami, nie poddawanych do tej pory podobnym badaniom, jest bardzo brudny i w bardzo nieładnym stanie od zawsze. Jeśli Czytelnikowi leży na sercu naprawa naszego kraju, wciąż nienaprawionego po 30 latach od zmiany systemu, zapraszam do robienia wszelkiego hałasu w tej sprawie, nieustannie i gdzie tylko można.

 

W tej części wyjaśniam podstawę prawną i publikuję dane dotyczące Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszystkie informacje gromadzone były w drugiej połowie 2018r., na przełomie roku akademickiego 2018/2019.

 

PODSTAWA PRAWNA

Organ jednoosobowy to taki, który sprawowany jest przez jednego człowieka podejmującego decyzje w sposób samodzielny.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/jednoosobowy.html

Według tej definicji i według praktyki organem jednoosobowym jest rektor, prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu, kierownik zakładu, katedry, pracowni, laboratorium, warsztatu, centrum i innej jednostki organizacyjnej, i zastępca takiego kierownika. W relacji do organu jednoosobowego, ze względu na skład znajduje się tylko organ kolegialny tworzony przez grupę osób podejmujących decyzje zbiorowo.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1958r.//prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19580680336

Art. 19. Podstawowymi organami szkoły wyższej są: 1) rektor, 2) senat, 3) dziekan, 4) rady wydziałów.

Art. 21. 1. Rektora szkoły wyższej wybiera senat na okres lat 3.

6. Dzień 1 września jest początkiem, a dzień 31 sierpnia – końcem kadencji rektora.

Art. 25. 1. Stałym zastępcą rektora i jego pomocnikiem jest prorektor.

3. Przepisy art. 21-24 mają odpowiednie zastosowanie do prorektora.
Art. 32. 1. Dziekana wybiera rada wydziału na okres lat 2 spośród samodzielnych pracowników nauki.

2. Przepisy art. 21 ust. 4-8 oraz art. 22-24 stosuje się odpowiednio do dziekana.

Art. 33. 1. Stałym zastępcą dziekana i jego pomocnikiem jest prodziekan.

2. Przepisy art. 25 ust. 2 i art. 32 stosuje się odpowiednio do prodziekana.

Art. 39.1. Kierowników katedr, dyrektorów instytutów i dyrektora biblioteki głównej powołuje Minister na wniosek rektora, zgłoszony po zasięgnięciu opinii senatu. Kandydatów na kierowników katedr i dyrektorów instytutów wchodzących w skład wydziału przedstawia rektorowi dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

Art. 143. 1. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiska rektorów, prorektorów, dziekanów i prodziekanów zachowują te stanowiska do czasu upływu kadencji.

Art. 9.1. Wydział obejmuje katedry, które stanowią podstawowe jednostki organizacyjne pracy naukowej i dydaktycznej szkoły w zakresie jednej lub kilku pokrewnych dyscyplin.

Art. 12.1. W szkole wyższej można utworzyć instytut uczelniany, jeżeli prowadzone badania naukowe wykraczają poza ramy jednej katedry.

Art. 13. W ramach jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 8-12 lub poza nimi mogą być tworzone jednostki organizacyjne o charakterze naukowym i usługowym, jak zakłady, pracownie, kliniki, muzea, obserwatoria, stacje badawcze i doświadczalne, ogrody botaniczne i inne.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1982r.//prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820140113

Art. 27. Statu szkoły określa wewnętrzną strukturę i organizację szkoły oraz rodzaj wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych. (…)

Art, 28.1. Instytut kierunkowy organizuje i prowadzi pracę badawczą lub artystyczną oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą związana z określonym kierunkiem studiów.

3. Katedra organizuje i prowadzi pracę badawczą, artystyczną lub leczniczą oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą stanowiącą przedmiot wyodrębnionej dyscypliny naukowej.

4. W ramach wydziału, instytutu lub katedry mogą być tworzone kliniki, zakłady, pracownie, laboratoria i inne jednostki organizacyjne.

Art. 33.1. Kolegialnymi organami szkoły są senat i rady wydziałów.

2. Jednoosobowymi organami szkoły są rektor i dziekani. [Brak wykluczenia z rodzaju „tylko rektor i dziekan” i/lub „nie dotyczy dyrektorów i kierowników”, co stałoby w sprzeczności z definicją organu jednoosobowego]

Art. 35. Kadencja organów wybieralnych szkoły rozpoczyna się z dniem 1 września i trwa 3 lata, chyba że statut ustanawia krótszy okres kadencji; kończy się zawsze z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.

Art.48. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani mogą być wybierani na to samo stanowisko nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

Art. 50. Dyrektorów instytutów specjalistycznych oraz kierowników katedr, zakładów i klinik powołuje rektor na wniosek rady wydziału (rady instytutu) po zasięgnięciu opinii senatu szkoły.

Art. Organy kolegialne i jednoosobowe szkoły pełnia swe funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.

Art. 56.1. Osoby pełniące w szkole funkcje organów jednoosobowych, w razie rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnioną funkcją, mogą być odwołane przez organ, który dokonał ich wyboru. (…) [Dot. art. 35, w którym mowa o organach wybieranych]

Art. 220.2. Organy jednoosobowe szkół, powołane przed dniem wejścia w życie ustawy, pełnią swe funkcje do końca terminu ustalonego w akcie wyboru lub powołania, również wówczas, gdy nie spełniają wymogów przewidzianych w niniejszej ustawie.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990r.//prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900650385

Art. 46.2. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i dziekani. [Brak wykluczenia sprzecznego z definicją organu jednoosobowego]

4. Występujące w ustawie pojęcia „dziekan” lub „rada wydziału” oznaczają także odpowiednio „kierownika” lub „radę jednostki organizacyjnej” w rozumieniu art. 64 ust. 1. [Utożsamienie ogólnego pojęcia „kierownik” dotyczącego także dyrektorów i kierowników katedr/zakładów z przepisami dotyczącymi dziekanów]

Art. 63.1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa trzy lata, chyba że statut uczelni przewiduje krótszą kadencję danego organu. Kadencja rozpoczyna się z niem 1 września roku wyborów i kończy z niem 31 sierpnia, chyba że statut uczelni stanowi inaczej.

4. Rektor, prorektor, dziekan lub prodziekan może być wybrany na tę sama funkcję nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

Art. 64.1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział, chyba że statut stanowi inaczej. Podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów.

Art. 184.1. Kolegialne i jednoosobowe organy uczelni, działające w dniu wejścia w życie ustawy, działają do dnia 30 listopada 1990r. w dotychczasowym składzie.

Art. 185. Do ustalenia liczby kadencji, o których mowa w art. 63 ust. 4, bierze się pod uwagę także kadencje rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana, odbywane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 186. Kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni zachowują stanowiska do czasu wejścia w życie statutu uczelni uchwalonego na podstawie ustawy.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005r.//prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051641365

Art. 2.1. 29) podstawowa jednostka organizacyjna - wydział lub inną jednostkę organizacyjną uczelni określoną w statucie, prowadzące co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej;

Art. 60.6. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziału jest dziekan.

Art. 77.1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni publicznej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

2. W uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępca nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

Art. 270.4. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni państwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wymienionych w art. 276 [ustawa z 1990r.], przekształconej zgodnie z art. 252 [uczelnia państwowa staje się publiczną] w uczelnię publiczną, pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

5. Organy, o których mowa w ust. 4, mogą być wybrane na kolejną kadencję z zachowaniem art. 77 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

7. Osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego uczelni publicznej, której kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia 2006 r., może być ponownie wybrana na dwuletnią kadencję.

 

Reasumując:

Od 1958 do 1982: , kadencja rektora i prorektora to 3 lata, dziekana i prodziekana 2lata, wydaje się że dyrektorzy i kierownicy nie mają ograniczonej kadencyjności, co obok interpretacji ustawy z 1958r., zależy jeszcze od statutów uczelni.

Od 1982 do 1990: kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa 3 lata, art. 220.2. mówi, że wszystkie organy jednoosobowe, zatem także dyrektorzy i kierownicy sprawujący czynną funkcję przed 12.09.1990 pełnią ją do końca 3 letniej kadencji.

Od 1990 do 2005: kadencje 3-letnie dla wszystkich organów jednoosobowych, zmiana na stanowiskach wg. art 184 i 186.

Od 2005 do 2018: rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy, ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, czyli organy jednoosobowe mogą zajmować stanowiska przez maksymalnie 2 kadencje w jednym ciągu, kadencja trwa 4lata oraz art. 270.4. ustawy z 2005.

 

Legenda:

Dyrektor – dyr.

Zastępca – z-ca

Prodziekan i prorektor – pro

Zakład – Zk.

Brak informacji oznaczony jako miejsce niewypełnione lub b.d.

Nie wszędzie dopisana jest informacja o zmianie ustaw, dotyczy kadencji przypadających na lata 1982, 1990, 2005.

W nowo powstałych jednostkach organizacyjnych korupcji nie ma, może to być niedostrzegalne, bo na ogół nie piszę kiedy powstała dana jednostka.

 

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Rektorzy:

Henry Rechowicz 1972 – 1980, - 8 lat,

Sędzimir Klimaszewski 1980 – 1990, 10 lat, (wieloletni kier. Zk. Zoologii Systematycznej)

Janusz Janeczek – 2002 – 2008, zmiana ustawy

 

Czesław Głąbik prorektor 1982 –1990, 8 lat

Romuald Cichoń – dyr. admin. 1972-1982, 1984-1991, 17 lat

Jan Jelonek – dyr. admin. 1991-2005, 14 lat

Wanda Dziadkiewicz – dyr. Biblioteki Głównej 1981 – 2003, 22 lata

Dariusz Pawelec – dyr. Bibl. Głów od 2004 do nadal, 15 rok

Małgorzata Waga – z-ca w bibliotece 1999 nadal, 20rok

Barbara Woźnica – redaktor naczelny i dyrektor wydawnictwa UŚ od 1982 – 2004, 22 lata

Małgorzata Pogłódek – z-ca od 2003 do 2013, 10 lat

 

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii WNS

Andrzej Kiepas - dyr. 1999r. Do 2014,15 lat

Józef Bańka – dyr. 1976-1999,23 lata

Dariusz Kubok – dyr. 2014 nadal

Tomasz Kubalica - z-ca

Magdalena Wołek - z-ca

Agnieszka Woszczyk - z-ca

 

Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki – Kier. Mariusz Wojewoda 2017 nadal

Zakład Etyki – Kier. Danuta Ślęczek – Czakon (z-ca dyr. instytutu 1999-2008, 9 lat)

Zakład Filozofii Praktycznej i Coachingu – Kier.Tomasz Czakon 2006 nadal, 12 lat

Zakład Filozofii w Polsce – Kier.Barbara Szotek 2005 nadal, 14 rok (prodziekan 2002-2008, zmiana ustawy)

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej – Kier. Andrzej Noras, byliCzesław Głąbik (z-ca dyr. 1975-1982, 7lat, prodziekan, prorektor 1982-2990, 8lat)

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej – Kier. Bogdan Dembiński

Zakład Logiki i Metodologii – Kier.Krzysztof Wieczorek

 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Mariusz Kolczyński – dyr. 2012 nadal, byli Piotr Dobrowolski 1987 – 2003, 16 lat, zmiana ustawy, Jan Iwanek 2002 – 2012, 10 lat i zmiana ustawy, kier. zakładu przez 27 lat, senator UŚ 1993 – 2012, 19 lat

Agnieszka Turska – Kawa - z-ca

Katarzyna Czornik – z-ca 2012 nadal

Patrycja Szostok – z-ca, Rzecznik WNS 2005 – 2015 - 10 lat

 

Zakład Badań nad zachowaniami politycznymi – kierownik Mariusz Kolczyński 2013 nadal.

Zakład Dziennikarstwa– kierownik Marian Gierula 2003 nadal, 15 lat

Zakład Komunikacji społecznej – kierownikStanisław Michalczyk może 2004 nadal, 14 lat

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych – kierownik Zbigniew Oniszczuk

Zakład Polityki Społecznej – kierownik Marian Mitręga

Zakład Stosunków Międzynarodowych – kierownik Tomasz Kubin

Mieczysław Stolarczyk, wieloletni kierownik od 2003r.

Zakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych – kierownik Jan Iwanek od 1991 nadal, 27 lat

Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej – kierownik Marek Barański 1993 nadal, 26rok

Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej – kierownik Sylwester Wróbel

 

Instytut Historii 

Jerzy Sperka – dyrektor 2012 nadal (z-ca dyr. 1999-2012, 13 lat, zmiana ustaw), byli Jerzy Szydłowski 1986 – 1993, 7 lat, zmiana ustaw

Dariusz Rolnik – z-ca,

Jakub Morawiec – z-ca, może od 2015 nadal

Maciej Fic – z-ca

 

Zakład Historii Starożytnej – kierownik Wiesław Kaczanowicz 1999 nadal, 20rok, zmiana ustaw

Zakład Historii Średniowiecznej – kierownik Idzi Panic

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. - kierownik Ryszard Skowron 2003 nadal, 16rok, zmiana ustaw

Zakład Historii Nowożytnej XIX w. - kierownik Dariusz Nawrot

Zakład Historii Najnowszej 1918 – 1945 – kierownik Sylwester Fertacz

Zakład Historii Najnowszej po 1945 – kierownik Krzysztof Nowak

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii – kierownik Tomasz Pawelec, byli Antoni Barciak 1994-2014, 20lat, zmiana ustaw

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska – kierownik Ryszard Kaczmarek 2000 nadal, 19rok, zmiana ustaw

 

Instytut Socjologii 

Tomasz Nawrocki – dyr., byli Władysław Jacher 1981 – 1993, 12 lat, zmiana ustaw (kier. Zk. Soc. Pracy, 1978- co najmniej do 2002, 24lata, zmiana ustaw)

Robert Pyka – z-ca

Małgorzata Tyrymbon - z-ca

Dorota Nowalska – Kapuścik – z-ca

 

Zakład Socjologii Ogólnej – kierownik Urszula Swadźba, byli Zbigniew Żechowski 1978-2003, 25 lat, zmiana ustaw,Andrzej Niesporek 2003-?

Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych – kierownik Adam Bartoszek, byli Władysław Jaher 1978 – 2002, 24 lata, zmiana ustaw,Leszek Gruszczyński 2002-?

Leszek Gruszczyński – kierownik 2002-?

Zakład Socjologii Polityki – kierownik Tomasz Nawrocki, byli Bohdan Jałowiecki, Jacek Wódz ?-2017

Zakład Badań Kultury Współczesnej – kierownik Kazimiera Wódz 1988 nadal, 31 rok

Zakład Socjologii Wiedzy – kierownik Wojciech Świątkiewicz 1990 nadal, 29 rok

Zakład Socjologii Rozwoju – kierownik Marek Szczepański 1991 nadal, 28 rok

Studium Pracy Socjalnej – kierownik Kazimiera Wódz 1994 nadal, 25 rok

 

Zakład Historii Sztuki 

Ewa Chojecka – kierownik 1978-?

Barbara Szczypka – Gwiazda – kierownik 2003 nadal, 16 rok

 

Wydział Prawa i Administracji 

Czesław Martysz – dziekan 2012 nadal, byli Zygmunt Tabor 2005-2012

Piotr Pinor – pro

Joanna Jagoda – pro

 

Katedra Historii Prawa – kierownik Marian Mikołajczyk

Katedra Kryminalistyki – kierownikTadeusz Widła, może 2000 nadal, 19rok, byli Jan Widacki 1977

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego – kierownik Grzegorz Łaszczyca, byli Karol Sobczak 1968-?, Karol Podgórski, Ernest Knosala

Zakład Postępowania Administracyjnego – kierownikAndrzej Matan 2006 nadal, 13 rok

Katedra Postępowania Cywilnego - kierownik Andrzej Torbus, może 2013 nadal

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji – kierownik Czesław Martysz

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego – kierownik Wojciech Popiołek

Katedra Prawa Finanswego – kierownik Jadwiga Glumińska – Pawlic

Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska – kierownik Aleksander Lipiński

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego – kierownik Piotr Pinior

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii – kierownik Olga Sitarz

Katedra Prawa Karnego Procesowego – kierownik Kazimierz Zgryzek

Katedra Prawa Konstytucyjnego – kierownik Anna Łabno

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego – kier. Barbara Mikołajczyk 2014 nadal, byliGenowefa Grabowska wieloletnia-2014

Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej – kierownik Andrzej Matan

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej – kierownik Teresa Kurowska

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego – kierownik Bogdan Dolnicki

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego – kierownik Rafał Blicharz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa – kierownikZygmunt Tobor 2005 nadal, 14rok, byliJózef Nowacki co najmniej 1989-2005, najmniej 16 lat

 

Wydział Artystyczny w Cieszynie 

Małgorzata Łuszczak – dziekan

Małgorzata Mendel – pro

Małgorzata Kaniowska – pro

Krzysztof Bąk – pro

 

Instytut Sztuki 

Łukasz Kliś – dyr.

Adam Czech – z-ca

Katarzyna Handzlik – z-ca

Marcin Urbańczyk – z-ca

 

Zakład Grafiki – kierownik Krzysztof Bąk

Zakład Rysunku Krzysztof Kula

Zakład Rzeźby – Jerzy Fobre

Zakład Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej – kierownik Witold Jacyków (zakład powstał w 1997r.)

Zakład Nowych Mediów – Małgorzata Łuszczak (zakład powstał w 2005r.)

Zakład Projektowania Graficznego – Łukasz Kliś

 

Instytut Muzyki 

Hubert Miśka – dyr., byli Józef Świder 1985 – 1999 (2000), 14 lat, dziekan Akademii Muzycznej 1967-1972 i 1975-1991, łącznie 21 lat ze zmianami ustaw

Urszula Mizia – z-ca, 2016 nadal

Agnieszka Kopińska – z-ca, 2016 nadal

Magdalena Szyndler – z-ca, 2016 nadal

 

Zakład Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów - kierownik Bogumiła Mika

Zakład Instrumentalistyki - Kierownik Michał Korzistka co najmniej 2008 nadal, 11rok

Zakład Dyrygowania i Metodyki Prowadzenia Zespołów Muzycznych – Kier. Izabella Zielecka-Panek

Zakład Dydaktyki Muzycznej i Kształcenia Wokalnego - Kierownik Hubert Miśka

Zakład Muzyki Rozrywkowej - Kierownik Tomasz Spaliński

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Iwona Szarejko - Dziekan w kadencjach 1996-2002 i 2008-2016 – 4 kadencje, 14 lat

Kazimierz Czechowicz - Pro 1975-1990, 4 kadencje z przerwami, najwyżej 15 lat

Stanisław Cabała - Pro 1992-1999, 3 kadencje co najmniej 7 lat

Jerzy Klag - Pro 1999-2008, 3 kadencja 9 lat

 

Zofia Piotrowska-Seget - Dziekan, 2016 nadal

Piotr Świątek - Pro 2016 nadal

Maria Augustyniak – Pro 2016 nadal

Edyta Sierka – Pro 2012 nadal

 

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin - kierownik Robert Hasterlok 2010 nadal, 9 rok

Katedra Biochemii - kierownik Agnieszka Mrozik

Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin – kierownik Dorota Kwiatkowska

Katedra Biologii Komórki – kierownik Ewa Kurczyńska

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody- kierownik Barbara Tokarska-Guzik

Katedra Fizjologii Roślin – kierwonik Waldemar Karcz

Katedra Genetyki – kierownik Iwona Szarejko

Katedra Mikrobiologii – kierownik Zofia Piotrowska - Seget

Pracownia Technik Mikroskopowych i Laboratorium Mikroskopii Skaningowej – kierownik Robert Hasterok

Katedra Ekologii – kierownik Stanisław Cabała

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii – Mirosław Niekonieczny, byli Paweł Miguła 1993, (zaledwie dwóch kierowników w ciągu 25lat)

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt – kierownik Piotr Świątek

Katedra Hydrobiologii – kierownik Małgorzata Strzelec

Katedra Zoologii – kierownik Aleksander Herczek

Pracownia Dydaktyki Biologii – kierownik Marek Kaczmarczyk

Pracownia Dokumentacji Botanicznej – kierownik Adam Rostański 2002 do nadal, 17 rok

 

Wydział Filologiczny 

Krzysztof Jarosz - dziekan 2016 nadal

Adam Dziadek - Pro

Magdalena Pastuch - Pro

Jolanta Latkowska - Pro

Tomasz Sapota - Pro

 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 Jacek Tomaszczyk – dyr., byli Iwona Socha 1994 – 2005, 11 lat

Iwona Swoboda – z-ca

Karol Makles – z-ca

 

Zakład Bibliotekoznawstwa - kierownik Anna Tokarska

Zakład Zarządzania Informacją – Kierownik Elżbieta Gondek

Zakład Historii Książki i Bibliotek – Kierownik Danuta Sieradzka

Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej – kierownik Teresa Wilkoń

 

Instytut Filologii Germańskiej

Renata Dampc-Jarosz – dyr. 2012 nadal, byli Norbert Morciniec 1974 – 1984, 10 lat, Zygmunt Mielczarek 1984 – 1996, 12 lat, Grażyna Szewczyk 1996 – 2012, 16 lat

Michał Skop – z-ca

Zbigniew Feliszewski - z-ca

 

Zakład Językoznawstwa – kierownik Monika Bielińska

Zakład Historii Literatury Niemieckiej – kierownik Robert Rduch

Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki – kierownik Iwona Wowro

Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej – kierownik Renata Dampc-Jarosz

Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich – kierownik Zbigniew Feliszewski

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

Mariola Szymczak – Rozlach – dyr 2016 nadal

Robert Bańskowski – z-ca

Magdalena Błaszak - z-ca

 

Zakład Literatur Słowiańskich – kierownik Barbara Czapik – Lityńska

Zakład Współczesnych Języków Południowo – i Zachodniosłowiańskich – kierownik Mariola Szymczak-Rozlach 2017 nadal

Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki – kierownik Robert Bońkowski

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej - kierownik Lech Miodyński, 2001 nadal, 18 rok (z-ca 1991-93 i 2002-2009, 9lat, kadencje niełączne)

Zakład Teorii Literatury i Translacji – kierownik Leszek Małczak 2016 nadal

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

 Jolanta Lubocha-Kruglik – dyr.

Lidia Mięsowska – z-ca

Ewa Kapela - z-ca

 

Zakład Języka Rosyjskiego – kierownik Piotr Czerwiński 1999 nadal, 20 rok, byli Michał Blicharski 1977 – 1999, 22 lata

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej – kierownik Piotr Fast

Zakład Lingwistyki Stosowanej – Andrzej Charciarek

Zakład Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki - Jolanta Lubocha-Kruglik

 

Instytut Języka Angielskiego

 Adam Wojtaszek– dyr. 2016 nadal(członek rady instytutu 2004 nadal, 14 lat)

Monika Grotek - z-ca

Marcin Zabawa - z-ca

 

Zakład Psycholingwistyki Stosowanej – kierownik Danuta Gabryś - Barker

Zakład Translatoryki – Andrzej Łyda 2008 nadal, 11rok

Zakład Językoznawstwa Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego – Andrzej Łyda2016 nadal(członek rady instyt. 1996 nadal, 22 lata, z-ca dyr. 1998-2008, 10 lat, dyr. stud. podypl. tłumaczeń i interpretacji 2008 nadal)

Zakład Językoznawstwa Stosowanego – Maria Wysocka

Zakład Historii Języka Angielskiego – Rafał Molencki

Zakład Języków Specjalistycznych – Adam Wojtaszek 2012 nadal

Zakład Badań Kontrastywnych – Bożena Cetnarowska

Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego – Ewa Bogdanowska - Jakubowska

 

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Mirosława Siuciak – dyr. 2016 nadal, byli Olga Wolińska 1993 – 2002, 9 lat

Katarzyna Wyrwas – z-ca

Ewa Biłas -Pleszak - z-ca

 

Zakład Historii Języka Pokskiego – kierownik Mirosław Siuciak

Zakład Leksykologii i Semantyki – Magdalena Pastuchowa

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu – Bożena Witosz

Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania – Jacek Warchała

 

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Wiesław Banyś – dyr. 2002-2008 i 2016 nadal, 3 kadencje, niełączne, 8 lat, byli Aleksander Abłamowicz 1978-2002, 24 lata (członek senackiej komisji, 2 równoczesne kadencje 1996-1999 (budżetu i badań) i 1999-2002)

Monika Sułkowska - z-ca

Joanna Warmuzińska-Rogoż - z-ca

Ewa Półtorak - z-ca

 

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej – kierownik Magdalena Wandzioch

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki – kierownik Wiesław Banyś 1991 nadal, 28rok

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość – kierownik Halina Widła 2007 nadal, 12rok

Zakład Literatury i Kultury Włoskiej – kier. Krzysztof Jarosz

Zakład Hispanistyki – kierownik Joanna Wilk-Racięska

Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego – kier. Krzysztof Jarosz 2000 nadal, 19 rok

Zakład Lingwistyki Tekstu – kierownik Ewa Miczka 2004 nadal, 15 rok (z-ca dyr. 1996-2008, 12lat, zmiana ustawy, dyrektor 2008-2016)

 

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Zbigniew Białas – dyr.

Marta Mamet – Michalkiewicz - z-ca

Marcin Sarnek – z-ca

 

Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej – kierownik Ewa Borkowska

Zakład Teorii Literatury i Kultury – kierownik Marzena Kubisz

Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich – Paweł Jędrzejko

Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych – Zbigniew Białas

Zakład Retoryki i Kultury i Mediów – kierownik Leszek Drong

 

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

Tadeusz Miczka – dyr. 1997-2004 i 2012 nadal, 14rok

Beata Gontarz - z-ca

Magdalena Kempna – Pieniążek - z-ca

Anna Maj - z-ca

 

Zakład Teatru i Dramatu – kierownik Ewa Wąchocka 2001 nadal, 18 rok

Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach – kierownik Andrzej Gwóźdź 1994 nadal, 25rok, byli Tadeusz Miczka 1986 – 1994, 8 lat

Zakład Kultury Literackiej – kierownik Beata Gontarz

Zakład Teorii i Historii Kultury – kierownikAnna Gomóła 2017 nadal

Zakład Komunikacji Kulturowej – kierownik Tadeusz Miczka 2005 nadal, 14rok

Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni – kierownik Maria Popczyk

 

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Ireneusz Opacki – dyrektor 1974 – 2003, 29 lat, kierownik zkł. Teorii Literatury 1974-2003, 29lat/Wg. Wikipedii dyrektor 1977-1987 (10 lat) i 1992-2002 (10lat), łącznie 20 lat

 

Krzysztof Uniłowski – dyrektor, kadencje bd.

Maciej Tramer – z-ca, kadencje bd.

Anna Kałuża – z-ca, kadencje bd.

Grzegorz Olszański - z-ca, kadencje bd.

 

Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu – bd.

Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki – kierownik Mariola Jarczyk, kadencje bd.

Zakład Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu – kierownik Marek Piechota do 1993 nadal, 25 lat

ZakładHistorii Literatury Poromantycznej – kierownik Krzysztof Kłosiński, kadencje bd.

Zakład Literatury XX i XXI w. - kierownik Marian Kisiel, kadencje bd.

ZakładKrytyki i Literatury Ponowoczesnej – kierownik Alina Świeściak, kadencje bd.

ZakładTeorii Literatury – kierownik Aleksander Nawarecki, kadencje bd.

ZakładPoetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji – kierownik Dariusz Pawelec 2007 nadal, 11 lat, dyrektor Biblioteki UŚ i Centrum Informacji Naukowej i BA UŚ od 2004 do nadal, 14 lat

 

Katedra Filologii Klasycznej

Stefan Zabłocki – kierownik 1991-1998, 7 lat

Tadeusz Aleksandrowicz – kierownik 2004-2014, 10 lat

Przemysław Marciniak – kierownik od 2014 do nadal

 

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej – kir. Ewa Jaskółowa

Katedra Literatury Porównawczej – kier. Zbigniew Kadłubek może 2002 nadal, 17 rok

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich – kier. Romuald Cudak 2011 nadal, wcześniej pracownia 2004-2011, b.d. o kier.

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Zenon Gajdzica - Dziekan

Bogusław Dziadzia - prodziekan

Andrzej Kasperek - prodziekan

Kinga Czerwińska - prodziekan

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Maciej Kurcz - Dyrektor

Anna Drożdż - z-ca

 

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych - Kierownik Halina Rusek

Zakład Studiów Globalnych - kierownik Maciej Kurcz

 

Instytut Nauk o Edukacji

Krzysztof Śleziński - Dyrektor

Dorota Sieroń-Galusek - z-ca

Barbara Chojnacka-Synaszko - z-ca

 

Zakład Historii i Teorii Wychowania - Kierownik Andrzej Murzyn 2012 nadal

Zakład Edukacji Kulturalnej - kierownik Katarzyna Olbrycht

Zakład Edukacji Humanistycznej - Kierownik Eugenia Smyrnova-Trybulska

Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej - Kierownik Krzysztof Śleziński 2012

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań - Kierownik Ewa Ogrodzka-Mazur 2012 nadal, byliTadeusz Lewowicki 1989 - 2012, 23 lata

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej - Kierownik Alina Szczurek-Boruta 2012 nadal

Zakład Pedagogiki Specjalnej - Kierownik Elżbieta Górnikowska-Zwolak 2017 nadal, byliZenon Gajdica od powstania 2005 – 2017, 12 lat

Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej - Kierownik Zenon Gajdzica

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej - KierownikUrszula Szuścik, co najmniej od 2001 do nadal, 17 lat

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Danuta Stróż - Dziekan 2012 do nadal, byliHenryk Morawiec – dziekan od 1982 – 1990, 8 lat, Marian Surowiec – dziekan od 1996 – 2005, 9 lat

Piotr Porwik - pro

Katarzyna Trynda - pro

Małgorzata Adamczyk - Habrajska – pro

 

Instytut Informatyki

Zygmunt Wróbel – dyrektor od 2012 do nadal, byliAlicja Wakulicz – Deja – dyrektor 1993-2012, 19 lat

Barbara Marszał-Paszek - z-ca

Sebastian Stach - z-ca

 

Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej – Urszula Boryczka

Zakład Systemów Informatycznych – kierownik Mariusz Boryczka

Zakład Systemów Komputerowych – kierownik Piotr Porwik

Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej – kierownik Agnieszka Lisowska

Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych – Zygmunt Wróbel

 

Instytutu Nauki o Materiałach

Józef Deniszczyk – dyr., byliZbigniew Bojarski 1974 – 1991, 17 lat, Henryk Morawiec 1991 – 2003, 12 lat, Eugeniusz Łagiewka 2003-2008, zmiana ustawy

Maria Kupka – z-ca

Zbigniew Stokłosa - z-ca

 

Zakład Badań Strukturalnych – kierownik Tomasz Goryczka

Zakład Biomateriałów – kierownika Danuta Stróż

Zakład Krystalografii – kierownik Włodzimierz Bogdanowicz

Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych – kierownik Grzegorz Honeczok

Zakład Modelowania Materiałów – kierownik Józef Deniszsczyk

Zakład Materiałów Inżynierskich – kierownik Marian Kupka

 

Instytut Technologii i Mechatroniki

Wielokrotnie wśród zmieniających się nazw różnych zakładów powtarzają się nazwiska: Surowiak (1984-1998), Ilczuk, Cybo, Wróbel, Olszewski, Wołek, Czajkowski od 1984 do dziś.

 

Dariusz Bochenek – dyr.2014 nadal, byliMieczysław Wołek 1977-1986, 9 lat (zk. Mech. 1984-?), Zygmunt Surowiak 1986 – 2014, 28 lat

Joanna Korzekwa - z-ca

 

Zakład Elektroceramiki i Mikromechatroniki – kierownik Małgorzata Adamczyk – Hebrajska 2014 nadal, byli Iliczuk

Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych – kier.Władysław Skoneczny od 2005 do nadal, 13 lat

 

Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii

Karol Kołodziej– dziekan 2016-2020,(członek sen. komisji 1998-2005, 7 lat, dyr. międzywydz. Indyw. Stud. Matem-przyr., 16 lat),byliFranciszek Buhl 1978 – 1987, 9 lat, (dyr. instyt. chemii 1974-1981, 7 lat),Maciej Sablik 2005-2012

Tomasz Połacik – pro

Jan Sładkowiski – pro

Jarosław Polański – pro

 

Instytut Matematyki

Maciej Sablik – dyr.

Katarzyna Horbacz – z-ca

Michał Baczyński – z-ca 2012 nadal

 

Zakład Algebry i Teorii Liczb – kierownik Przemysław Koprowski

Zakład Analizy Rzeczywistej – kierownik Janusz Morawiec

Zakład Biomatematyki – kierownik Marta Tyran-Kamińska

Zakład Informatyki i Matematyki Dyskretnej – kierownik Michał Baczyński 2017 nadal

Zakład Logiki Matematycznej – kierownik Tomasz Połacik

Zakład Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach – kierownik Henryk Gacki 2016 nadal

Zakład Równań Funkcyjnych – kierownik Maciej Sablik

Zakład Równań Różniczkowych – kierownik Tomasz Dłotko

Zakład Teorii Mnogości i Typologii – kierownik Szymon Plewnik

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa – kierownik Katarzyna Horbacz

 

Instytut Fizyki

Jerzy Dajka – Dyr.

Seweryn Kowalski - Z-ca

Armand Cholewka – Z-ca

 

Zakład Astrofizyki i Kosmologii – kierownik Jan Sładkowski

Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej – kierownik Marian Paluch

Zakład Fizyki Ciała Stałego – kierownik Jacek Szade

Zakład Fizyki Ferroelektryków – kierownik Krystian Roleder

Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań – kierownik ?

Zakład Fizyki Kryształów – kierownik Ewa Talik

Zakład Fizyki Medycznej – kierownikZofia Drzazga 1996 nadal, 23 rok

Zakład Fizyki Teoretycznej – kier.Jerzy Łuczka 1991-1993, 1996-2002, 2005 nadal, łącznie 21 lat

Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki – kier.

Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych – kier.

 

Instytut Chemii

Stanisław Kucharski – dyr. 2005-2008 i 2016 nadal, kadencje niełączne,byli Zbigniew Bojarski (1968 - 1973),Józef Śliwiok (1973 – 1974) i (1987 – 2005), 19lat, kadencje niełączne,Franciszek Buhl (1974 – 1981), 7lat,Ludomir Tokarzewski (1981 - 1986), Janusz Nowakowski (1986 - 1987), Jarosław Polański (2008 - 2012), Michał Daszykowski (2012 - 2016)

Marzena Dzida – z-ca

Ewa Malicka- z-ca

 

ZakładChemii Analitycznej – kierownikBeata Walczak 2004 nadal, 15 rok

ZakładChemii Fizycznej – kierownik Marzena Dzida

ZakładChemii Materiałów i Technologii Chemicznej – kierownikWojciech Pisarski, może 2003 nadal, 15lat

ZakładChemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy – kierownikStanisław Krompiec 2005 nadal, 13 lat

ZakładChemii Ogólnej i Chromatografii – kierownik Michał Daszykowski, 2017 do nadal, byliTeresa Kowalska 2004-2017, 13 lat

ZakładChemii Organicznej – kierownik Jarosław Polański

ZakładChemii Teoretycznej – kierownikStanisław Kucharski 1999 nadal, 20rok

ZakładChemii Polimerów – kierownik Ewa Schab - Balcerzak

ZakładDydaktyki Chemii – kier.

ZakładSyntezy Organicznej – kierownik Piotr Kuś

ZakładKrystalografii – kierownik Barbara Machura

ZakładFizyki Chemicznej – kierownik Henryk Flakus

 

Wydział Nauk o Ziemi

Leszek Marynowski – dziekan, byliJacek Jania 1993-1996 i 2002-2007, 8 lat, zmiana ustawy, kadencje niełączne

Ewa Łupikasza - pro

Urszula Myga-Piątek - pro

Michał Zatoń – pro 2016 nadal

 

Katedra Geologii Podstawowej – kierownik Justyna Ciesielczuk, byliAleksander Jachowicz 1981-1989, 8 lat, Stanisław Osfańczuk 1993-2006, 13 lat, Jeży Żaba 2006-?

Katedra Geografii Fizycznej – kierownikStanisław Czaja 2009 nadal, 10rok, byli Jan Trembaczowski 1975-1992, 17 lat, Andrzej Jankowski 1992-2009, 17 lat

Katedra Geografii Ekonomicznej – kierownikJerzy Runge 2014 nadal(kier. zk. geografii społecznej 1999-2014, 15 lat), byliJ. Szaflarski 1974-1977 i 1984-1989, 8lat kad. niełączne, A. Maryański 1977-1984, 7lat,P. Modrzejewski 1991-1993,J. Tkocz 1994-2006, 12lat,A. Szajnowska-Wysocka 2006-2014

Katedra Geologii Stosowanej – kierownik Adam Idziak, byli Lesław Teper 2000-?

Katedra Klimatologii – kierownik Ewa Łupikasza od 2014 nadal, byli Tadeusz Niedzwiedź 1996-2014, 18 lat

Katedra Geomorfologii – kierownik Jacek Jania 2005 nadal, 14rok

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii – kierownik Janusz Janeczek 1994 nadal, 25rok

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej – kier. Andrzej Witkowski może 2005 nadal, 14rok, byli Andrzej Różkowski 1974-2005, 31 lat

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu – kierownik Urszula Myga-Piątek 2017 nadal (może od 2005 pod wcześniejszą nazwą zakładu)

Katedra Paleontologii i Stratygrafii – kier. Leszek Marynowski, byli Edward Głuchowski co najmniej 1999-(2008)-?, co najmniej 9lat

Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego – kierownik Ireneusz Malik 2011 nadal, byli Józef Jersak 1979-1991, 12 lat, Kazimierz Klimek 1991-2004, 13 lat

(była) Katedra Stratygrafii Ekosystemowej – kier.Grzegorz Racki co najmniej 2001-2008, 7lat, zmiana ustawy

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Stanisław Juszczyk – dziekan, byli Władysław Kuszczyk 1996-?

Beata Mazepa – Domagała – pro

Teresa Wilk – pro

Katarzyna Krasoń - pro

 

Instytut Pedagogiki

Ewa Szadzińska – dyr.

Violetta Rodek - z-ca

Sabina Pawlik - z-ca

 

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów – kierwonik Stanisław Juszczyk

Katedra Pedagogiki Społecznej – kierownik Ewa Syrek

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii – kierownik Ewa Szadzińska

Zakład Edukacji Muzycznej i Arteterapii – kierownik Mirosław Knapik

Zakład Pedagogiki Specjalnej – kierownik Anna Nowak

Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka – kierownik Katarzyna Krasoń

Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania – kierownik Krzysztof Maliszewski

Zakład Teorii Wychowania – kierownik Ewa Wysocka

 

Instytut Psychologii

Zbigniew Spander – dyr.

Patrycja Rudnicka – z-ca

Mariola Paruzel – Czachura - z-ca

 

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji – kierownik Barbara Kożusznik

Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej – kierownik Eugenia Mandal

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej – kierownik Irena Plich

Zakład Psychologii Ogólnej – Zbigniew Spendel

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną – Halina Przybyła - Basista

Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia – Małgorzata Górnik – Durose

 

Wydział Radia i Telewizji

Krystyna Doktorowicz – dziekan 2005-2012, 2016 do nadal, 9 lat, kadencje niełączne, wieloletni prodziekan pomiędzy 1996-2016, byli Jerzy Łukasiewicz – dziekan i prodziekan na zmianę z K. Doktorowicz

Ernst Wilde – pro

Olaf Flak – pro

 

Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjnego i Filmowego – kierownik Adam Sikora

Zakład Reżyserii Filmowo Telewizyjnej – kierownik Andrzej Fidyk

Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej – kierownik Krystyna Doktorowicz

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Piotr Nowak – kierownik 1990 nadal, 28 lat

Aleksander Fangor – z-ca, kadencje bd.

Adrian Tomica – z-ca, kadencje bd.

Adam Suchański – z-ca, kadencje bd.

Witold Wróblewski – z-ca, kadencje bd.

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Jolanta Tabor – dyrektor 2006 nadal, 13rok

Aleksandra Achtelik – z-ca 2006 nadal. 13rok

 

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem

Paweł Miguła – dyr. ?-2002

Mirosław Niekonieczny - dyr. 2002-2012, 10 lat

 

Międzywydziałowa pracownia badań strukturalnych

Stanisław Duber – kier. 2000 nadal, 19 rok

 

Centrum kształcenia na odległość

Jan Piecha – kier. ?-2009,

Paweł Pawełczyk – kier. 2009 nadal, 10rok

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Władysława Błońska – kierownik UTW od 1983 – 1997, 14 lat

Helena Chrapkiewicz – kierownik UTW od 1997 do nadal, 22 rok

 

KOMENTARZE

  • Czy Polska ma środowisko naukowe?
    Widzę żałosny stan polskiej nauki. Gdyby Polska miała środowisko nukowe, toby naukowcy protestowali, strajkowali, kłócili się o władzę. Publikowaliby artykuły, choćby w Rzeczypospolitej. A tu samotny bloger próbuje walczyć o politykę szkolnictwa wyższego. Inny bloger dr Jaśkowski został okrzyczany "oszołomem" i został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu lekarza.
    Wstawiam serię na Twittera i na wykop.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031